ഡോ ഷൊർണൂർ കാർത്തികേയൻ

ഡോ ഷൊർണൂർ കാർത്തികേയൻ

 • 20% OFF
  base
  (0)

  ആചാരവിജ്ഞാനകോശം

  വിവിധ ജാതികളും സമുദായങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കേരളീയ സമൂഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആചാരങ്ങളെ അകാവാദി ക്രമത്തിൽ അടുക്കി അവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യം നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിൽ.

  800 640