തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപം – നോവൽ പഠനങ്ങൾ

തക്ഷൻകുന്ന് സ്വരൂപം - നോവൽ പഠനങ്ങൾ