തടി കുറയ്ക്കാന്‍ എന്തിന് പട്ടിണി

തടി കുറയ്ക്കാന്‍ എന്തിന് പട്ടിണി