താത്രിക്കുട്ടിയുടെ സ്മാര്‍ത്തവിച

താത്രിക്കുട്ടിയുടെ സ്മാര്‍ത്തവിച

 • 20% OFF
  base
  (0)

  താത്രിക്കുട്ടിയുടെ സ്മാര്‍ത്തവിചാരം

  കേരളീയസാമൂഹികജീവിതത്തിന്റെ പൊതുബോധമണ്ഡലത്തില്‍ ഐതിഹ്യകഥ പോലെയുള്ള ഒരു നാട്ടറിവുചരിത്രമായിക്കിടന്ന കുറിയേടത്ത് താത്രിയുടെ ജീവിതത്തെ ചരിത്രസാമഗ്രികളുടെ പിന്‍ബലത്തോടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം. താത്രിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കനമാര്‍ന്ന ഒരു നോട്ടം.

  65 52