തനിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ ഓര്‍മ്മിക്ക

തനിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ ഓര്‍മ്മിക്ക