തമ്പ്രാക്കൾക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ

തമ്പ്രാക്കൾക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ