തയ്യൽ ഡിസൈൻ & ഡ്രസ്സ് മേക്കിങ് (പ്രാക്ടിക്കൽ)

തയ്യൽ ഡിസൈൻ & ഡ്രസ്സ് മേക്കിങ് (പ്രാക്ടിക്കൽ)