തായ്‌വേരുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ

തായ്‌വേരുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ

 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  തായ്‌വേരുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ

  100 80

  ഭാഷയും സംസ്കാരവും തമ്മിലുളള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെതിരിച്ചറിയാനും ഭാഷ നിർവ്വഹിക്കുന്ന സാമൂഹിക ധർമ്മത്തെ മനസിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പത്തു ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. ഭാഷ ഒരു വംശത്തിന് ജീവനവും അതിജീവനവുമാകുന്നതിന്റെ അകപ്പൊരുളുകൾ തേടിയുള്ള സഞ്ചാരം.