തിരുമേനിമാര്‍ക്ക് യേശു മാപ്പുതരി

തിരുമേനിമാര്‍ക്ക് യേശു മാപ്പുതരി