തലക്കുളത്ത് ഗോവിന്ദന്‍ ഭട്ടതിരി

തലക്കുളത്ത് ഗോവിന്ദന്‍ ഭട്ടതിരി