നോക്കുകുത്തിയും ചപ്പിലപ്പൂതങ്ങളു

നോക്കുകുത്തിയും ചപ്പിലപ്പൂതങ്ങളു