പട്ടണക്കാട് അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍

പട്ടണക്കാട് അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍