പഠനം ഡോ മിനി പ്രസാദ്

പഠനം ഡോ മിനി പ്രസാദ്

 • 20% OFF
  base
  Quick View
  (0)

  പുഴയുടെ നിറം ഇരുൾ നീലിമ

  160 128

  വിപണികേന്ദ്രിതമായ മൂല്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ആന്തരികമായി മൃതമാക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറയുടെ ചെയ്തികളാൽ ഭൂമി ഒരു നിലവിളിയോടെ സർവ്വനാശത്തിലേക്കുരുളുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രചനകൾ.