പന്ത്രണ്ടു നിലകളുള്ള ഒരു മരം

പന്ത്രണ്ടു നിലകളുള്ള ഒരു മരം