പനയോലയില്‍ പതിക്കുന്ന മഞ്ഞുതുള്ള

പനയോലയില്‍ പതിക്കുന്ന മഞ്ഞുതുള്ള