പരിണാമം സിദ്ധാന്തമല്ല നിയമമാണ്

പരിണാമം സിദ്ധാന്തമല്ല നിയമമാണ്