പരംപൊരുൾ പാശ്ചാത്യദർശനത്തിൽ

പരംപൊരുൾ പാശ്ചാത്യദർശനത്തിൽ