പരിഭാഷ പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ

പരിഭാഷ പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ

 • 20% OFF
  base
  (0)

  മൃത്യുഞ്ജയൻ

  4000 വർഷം മുമ്പ് ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന അടിമകളുടെ കലാപത്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ നോവലിലെ ഇതിവൃത്തം.

  510 408