പരമാധികാരികൾ നമ്മൾതന്നെയാണ്

പരമാധികാരികൾ നമ്മൾതന്നെയാണ്