പരമേശ്വരന്‍ ഇളയത്

പരമേശ്വരന്‍ ഇളയത്

 • 20% OFF
  base
  Out Of Stock
  (0)

  അദ്ധ്യാത്മരാമായണസംഗ്രഹം

  മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഇരുളിടങ്ങളിൽ ധർമ്മരശ്മി നിറയ്ക്കുന്ന വിശ്വമഹാഗ്രന്ഥമാണ് രാമായണം. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും, മനുഷ്യനും ഈശ്വരനും, മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ സംസ്കരിച്ച് ചിത്തശുദ്ധിയും ആത്മപ്രസാദവും വളർത്താൻ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് തെറ്റെന്താണുള്ളത്.

  125 100