പവ

 • 20% OFF
  base
  Quick View
  (0)

  ഐ വി ദാസ് ഹൃദയപക്ഷത്തിലെ സൂര്യശോഭ

  120 96

  നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഉണർവ്വിലൂടെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയത്തിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ദാസിന്റേത്. വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സൗമ്യഭാവവും ലാളിത്യവും കൊണ്ടാണ് ജനമനസ്സുകളിൽ അദ്ദേഹം മായാത്ത ഓർമ്മയായിത്തീരുന്നത്. – പി ജയരാജൻ