പർവ്വതങ്ങളും മാറ്റൊലികൊള്ളുന്നു

പർവ്വതങ്ങളും മാറ്റൊലികൊള്ളുന്നു