canikkonna puthappol

canikkonna puthappol

 • 20% OFF
  base
  (0)

  കണിക്കൊന്ന പൂത്തപ്പോൾ

  ഒരിക്കൽ മാത്രം വന്ന് അനിശ്ചിതകാലം താമസിച്ച് മടങ്ങേണ്ട ഭൂമി എന്ന വാടകവീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുനാൾ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഒരംശം നിഷേപിച്ച് പോകുന്നു. അതാണെന്റെ കവിത…

  50 40