കോവിഡ് 19

200 160
Redcherry Books

മഹാദീനങ്ങൾ പ്രമേയമാക്കി രചിക്കപ്പെട്ട കൃതികൾ ലോകത്തു മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആൽബേർ കമ്യുവിന്റെ ‘ദി പ്ളേഗ്’ വിശ്വവിഖ്യാതവുമാണ്. കോറോണയുടെ ഭയാനകത കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന ഈ നോവൽ ഗ്രന്ഥകാരിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകമാണ്.

9 in stock

Author: റീജ ജോസ്

മഹാദീനങ്ങൾ പ്രമേയമാക്കി രചിക്കപ്പെട്ട കൃതികൾ ലോകത്തു മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആൽബേർ കമ്യുവിന്റെ ‘ദി പ്ളേഗ്’ വിശ്വവിഖ്യാതവുമാണ്. കോറോണയുടെ ഭയാനകത കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന ഈ നോവൽ ഗ്രന്ഥകാരിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകമാണ്.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788194391890

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോവിഡ് 19”

Vendor Information

  • Store Name: Redcherry Books
  • Vendor: Redcherry Books
  • Address:
  • No ratings found yet!