2004ൽ ആലീസ്

50 40

ഉള്‍പ്പോറലുകളുടെ ആഴമുള്ള എഴുത്ത്. ഞരമ്പുകളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: പി എഫ് മാത്യൂസ്

ഉള്‍പ്പോറലുകളുടെ ആഴമുള്ള എഴുത്ത്. ഞരമ്പുകളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥകള്‍. സങ്കീര്‍ണ്ണവും ഇരുണ്ടതുമായ ജീവിതത്തിന്റെ അപൂര്‍വ്വരൂക്ഷമായ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പെടുത്തുന്ന മൂര്‍ച്ചയുള്ള കഥകള്‍. ആഖ്യാനകലയുടെ ലാളിത്യവും സൗന്ദര്യവും അനുഭവപ്പെടുന്ന വാക്കുകള്‍. പി. എഫ്. മാത്യൂസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2004ൽ ആലീസ്”

Vendor Information