കേട്ടാൽ ആർക്കും കോതി തോന്നുന്ന 25 ജനപ്രിയ കൃഷിരീതികൾ. എന്നും വരിമാനവും ആഹ്ലാദവും നൾകുന്ന കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അറിവു നൾകുന്ന പുസ്തകം. കൃഷിപാഠങ്ങളിലെ അറിവുകൾ, അനുഭവങ്ങൾ. കൃഷി—മൃഗസംരക്ഷണ—ക്ഷീരവികസന—ഫിഷറീസ് മേഖലകളിലെ സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ, ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസങ്ങൾ.   കർഷകർക്കും  കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങന്നവർക്കും ഒരു വഴികാട്ടി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “25 ജനപ്രിയ കൃഷികള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!