365 കുഞ്ഞുകഥകള്‍

399 319

വായിക്കാനും വായിച്ചുകൊടുക്കാനുമുള്ള 365 കുഞ്ഞുകഥകള്‍. കുഞ്ഞുമനസ്സുകള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കുവാനും കേട്ടത് സ്വപ്നം കാണാനും അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ഉണര്‍ത്താനും ഉതകുന്ന കഥകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: സതീഷ് കെ. സതീഷ്

വായിക്കാനും വായിച്ചുകൊടുക്കാനുമുള്ള 365 കുഞ്ഞുകഥകള്‍. കുഞ്ഞുമനസ്സുകള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കുവാനും കേട്ടത് സ്വപ്നം കാണാനും അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ഉണര്‍ത്താനും ഉതകുന്ന കഥകള്‍. ലോകകഥകളില്‍ നിന്നും ചുറ്റുപാടുകളില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകളുടെ പുനരാഖ്യാനംകൂടി ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് ഈ കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “365 കുഞ്ഞുകഥകള്‍”

Vendor Information