9/11

110 88

അമേരിക്കയില്‍ നടന്ന വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെന്റര്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു പത്രപ്രവര്‍ത്തകയുടെ കഥ

Out stock

Out of stock

Author: കെ.പി മാത്യു

അമേരിക്കയില്‍ നടന്ന വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെന്റര്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു പത്രപ്രവര്‍ത്തകയുടെ കഥ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “9/11”

Vendor Information