ആ പഴയകാലം

95 76

മഹാത്മാഗാന്ധി മുതല്‍ ഇ.എം.എസ്. വരെയുള്ള നമ്മുടെ കാലത്തിന് വലിയ വെളിച്ചം നല്കിയവരെ അടുത്തറിഞ്ഞ ഒരാളുടെ അപൂര്‍വസുന്ദരമായ സ്മൃതിരേഖ.

Out stock

Out of stock

Author: എ.കെ.ബി. നായര്‍

മഹാത്മാഗാന്ധി മുതല്‍ ഇ.എം.എസ്. വരെയുള്ള നമ്മുടെ കാലത്തിന് വലിയ വെളിച്ചം നല്കിയവരെ അടുത്തറിഞ്ഞ ഒരാളുടെ അപൂര്‍വസുന്ദരമായ സ്മൃതിരേഖ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആ പഴയകാലം”

Vendor Information