ആധുനിക മുഖവും നൂതന സൗകര്യങ്ങളും നൽകി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 30 വാസ്തു ഭവനങ്ങൾ. വീടുകളുടെ എലിവേഷൻ, വിശദമായ പ്ലാൻ, അളവുകൾ, വീടിന്റെ ദർശനം, വാസ്തുശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആധുനിക ഡിസൈനിൽ 30 വാസ്തുഭവനങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!