അദ്വൈത സിദ്ധാന്ത പ്രതിഷ്ഠാപകനായ ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ആധികാരികവും സമഗ്രവുമായ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥമാണിത്. ഐതിഹ്യത്തിനും ചരിത്രത്തിനും തുല്യപ്രാധാന്യം നല്കി രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ചരിത്രപഠിതാക്കള്‍ക്കും ആത്മീയാന്വേഷകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ രചിച്ച പ്രധാന സ്‌തോത്രകൃതികളും അഷ്ടകങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

എസ് രാമചന്ദ്രൻ നായർ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആദിശങ്കര ഭഗവദ്പാദർ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews