ആദിവാസി ജീവിതം – ഒരു സാംസ്കാരിക പഠനം

110 88
Green Books

ആദിവാസിമേഖലയിലെ മുഴുവൻ പ്രെസ്‌നോത്തരികളെയും വിഷയമാക്കിയ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള പഠനകൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: വി.എച്. ദിരാർ

ആദിവാസിമേഖലയിലെ മുഴുവൻ
പ്രെസ്‌നോത്തരികളെയും വിഷയമാക്കിയ
അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള പഠനകൃതി.
മനസ്സ് കാർഷിക പൂർവ്വഘട്ടത്തിലും
അഥവാ ഇക്കോ സംസകാരത്തിലും
ശരീരം നാഗരികഘട്ടത്തിലും എന്ന
വിരുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന
ആദിവാസികൾ. അവർക്കു നേരിടേണ്ടി
വരുന്ന പരിസ്ഥിതി- സാംസ്കാരിക
പ്രശ്നങ്ങൾ, പരിഹാരങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആദിവാസി ജീവിതം – ഒരു സാംസ്കാരിക പഠനം”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!