ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം 1857 – 1859

230 184

ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെക്കുറിച്ച് മാര്‍ക്‌സും എംഗല്‍സും എഴുതിയ കുറിപ്പുകളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും അപൂര്‍വസമാഹാരം.

7 in stock

Author: മാര്‍ക്‌സ്, എംഗല്‍സ് / എം എസ് രാജേന്ദ്രന്‍

ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെക്കുറിച്ച് മാര്‍ക്‌സും എംഗല്‍സും എഴുതിയ കുറിപ്പുകളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും അപൂര്‍വസമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം 1857 – 1859”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!