ആകാശത്തേക്കുള്ള ദൂരം

80 64
Yes Press Books

പ്രഥമ ഗോപി കോട്ടൂരേത്ത് കഥാപുരസ്കാരം നേടിയ പുസ്തകം. കഥയിൽ പ്രണയമുള്ളവർക്ക് പ്രിയമാകാതിരിക്കില്ല ഈ ‘സുരേഷ് കഥകൾ’. എഴുത്തുകാരനും വായനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കുറക്കുന്ന കഥകൾ.

10 in stock

Author: സുരേഷ് കീഴില്ലം

പ്രഥമ ഗോപി കോട്ടൂരേത്ത് കഥാപുരസ്കാരം നേടിയ പുസ്തകം. കഥയിൽ പ്രണയമുള്ളവർക്ക് പ്രിയമാകാതിരിക്കില്ല ഈ ‘സുരേഷ് കഥകൾ’. എഴുത്തുകാരനും വായനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കുറക്കുന്ന കഥകൾ. ജീവിതത്തിന്റെ ചുഴികളും അപ്രവചനീയമായ തിരിവുകളും അറിയുന്ന കഥാകൃത്താണ് ശ്രീ സുരേഷ് കീഴില്ലം. അദ്ദേഹം കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാലവും ക്രാഫ്റ്റും സ്വാഭാവികമായി ജനിക്കുകയാണ്. കഥയുടെ ജീവിതാവകാശത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ‘ആകാശത്തേക്കുള്ള ദൂരം’ കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു പുസ്തകം.  ‘ആകാശത്തേക്കുള്ള ദൂരം’ എന്ന സമാഹാരത്തിലെ പത്തുകഥകളും അവയുടെ സാന്ദ്രഭാവം കൊണ്ട് പുനർവായന ആവശ്യപ്പെടുന്നവയാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആകാശത്തേക്കുള്ള ദൂരം”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!