ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന്റെ കവിതകൾ

125 100

ആലംകോട് ലീലാകൃഷ്ണന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ. 1978 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള നൂറോളം കവിതകളുടെ സമാഹാരം

9 in stock

Author: ഡോ. പ്രദീപ്കുമാർ വുഡ്നിൽ

ആലംകോട് ലീലാകൃഷ്ണന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ. 1978 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള നൂറോളം കവിതകളുടെ സമാഹാരം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന്റെ കവിതകൾ”

Vendor Information