ആളില്ലാത്ത മണി ഓർഡർ

130 104
G V Books

അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും ചേർത്ത് ഹസൈനാർ അഞ്ചാംപീടിക എഴുതിയ ഗ്രാമക്കുറിപ്പുകളാണ് ‘ആളില്ലാത്ത മണി ഓർഡർ’. വായ കൊണ്ടല്ല; മനസ്സുകൊണ്ട് ചിരിക്കാനുള്ള നിഗൂഢ ഹാസ്യമാണ് ഇതിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

8 in stock

Author: ഹസൈനാർ അഞ്ചാംപീടിക

അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും ചേർത്ത് ഹസൈനാർ അഞ്ചാംപീടിക എഴുതിയ ഗ്രാമക്കുറിപ്പുകളാണ് ‘ആളില്ലാത്ത മണി ഓർഡർ’. വായ കൊണ്ടല്ല; മനസ്സുകൊണ്ട് ചിരിക്കാനുള്ള നിഗൂഢ ഹാസ്യമാണ് ഇതിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788193633243

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആളില്ലാത്ത മണി ഓർഡർ”

Vendor Information

  • Store Name: G V Books
  • Vendor: G V Books
  • Address:
  • No ratings found yet!