ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ

210 168

ഹിറ്റ്‌ലറുടെ ജൂതവിരുദ്ധ നിയമങ്ങളുടെ ഫലമായി നാസി തടവറയില്‍ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ആന്‍ ഫ്രാങ്ക് എന്ന യഹൂദപെണ്‍കുട്ടിയുടെ ആത്മകഥാപരമായ കുറിപ്പുകള്‍.

7 in stock

ഹിറ്റ്‌ലറുടെ ജൂതവിരുദ്ധ നിയമങ്ങളുടെ ഫലമായി നാസി തടവറയില്‍ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ആന്‍ ഫ്രാങ്ക് എന്ന യഹൂദപെണ്‍കുട്ടിയുടെ ആത്മകഥാപരമായ കുറിപ്പുകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ”

Vendor Information