ആനഡോക്ടർ

65 52
Logos Books

നൂറുസിംഹാസനങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള ജയമോഹന്റെ നോവൽ. ആനഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെട്ട ഡോ വി കൃഷ്ണമൂർത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള നോവൽ. ആനകൾക്കായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച മൃഗഡോക്ടറും വനസംരക്ഷകനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ലോകമെമ്പാടും ഡോ കെ എന്നറിയപ്പെട്ടു…

2 in stock

Author: ജയമോഹന്‍

നൂറുസിംഹാസനങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള ജയമോഹന്റെ നോവൽ. ആനഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെട്ട ഡോ വി കൃഷ്ണമൂർത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള നോവൽ. ആനകൾക്കായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച മൃഗഡോക്ടറും വനസംരക്ഷകനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ലോകമെമ്പാടും ഡോ കെ എന്നറിയപ്പെട്ടു. നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾക്കുശേഷം ജയമോഹൻ എഴുതിയ ഈ നോവൽ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു വൈദ്യന്റെ കഥ പറയുന്നതോടൊപ്പം പാരിസ്ഥിതിക ചങ്ങലയിൽ മനുഷ്യൻ എത്രയോ നിസ്സാരമായ ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക കൂടി ചെയ്യുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആനഡോക്ടർ”

Vendor Information

  • Store Name: Logos Books
  • Vendor: Logos Books
  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review