ആനന്ദമഠം

55 44

1773 -ല്‍ ഉത്തരവംശദേശത്തു നടന്ന സന്യാസിവിപ്ലവവും വിദേശമേല്‍ക്കോയ്മയുടെ ന്യൂനതകളുമാണ്‍ ആനന്ദമഠത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വംശജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്‍ ഈ കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർജി

1773 -ല്‍ ഉത്തരവംശദേശത്തു നടന്ന സന്യാസിവിപ്ലവവും വിദേശമേല്‍ക്കോയ്മയുടെ ന്യൂനതകളുമാണ്‍ ആനന്ദമഠത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വംശജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്‍ ഈ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആനന്ദമഠം”

Vendor Information