ആത്മാവിന്റെ നോവുകൾ

140 112

പട്ടാളബാരക്കുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിലയുറ്റ മനുഷ്യാത്മാക്കള്‍ വീണടിയുന്നതിന്റെ കഥ ഈ നോവലില്‍ നന്തനാര്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

7 in stock

Author: നന്ദനാർ
പട്ടാളബാരക്കുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിലയുറ്റ മനുഷ്യാത്മാക്കള്‍ വീണടിയുന്നതിന്റെ കഥ ഈ നോവലില്‍ നന്തനാര്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മാവിന്റെ നോവുകൾ”

Vendor Information