ആത്മഗതങ്ങൾ

60 48

ഒരു സാധാരണ ദൃശ്യത്തിന്റെ ദർപ്പണത്തിൽ അസാധാരണത്വം പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യ കൗശലമാണ് ഒ എൻ വിയുടെ ‘ആത്മഗതങ്ങൽ’ .

Out stock

Out of stock

Author: കെ. അഷ്‌റഫ്

ഒരു സാധാരണ ദൃശ്യത്തിന്റെ ദർപ്പണത്തിൽ അസാധാരണത്വം പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യ കൗശലമാണ് ഒ എൻ വിയുടെ ‘ആത്മഗതങ്ങൽ’ . ഇവ ജീവിതത്തിന്റെ പൂഴിപ്പരപ്പിൽനിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത് കാണിക്കുന്ന നവരത്നങ്ങളാണ്. – കെ ജയകുമാർ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മഗതങ്ങൾ”

Vendor Information