ആതുരം

125 100

ആതുരാലയങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിന്നും ഉള്‍ക്കൊണ്ട അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ മറ്റൊരു നോവല്‍

9 in stock

Author: ഖദീജ മുംതാസ്

ആതുരാലയങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിന്നും ഉള്‍ക്കൊണ്ട അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ മറ്റൊരു നോവല്‍

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആതുരം”

Vendor Information