അബ്ദുൽ കലാം കഥകൾ

90 68
Green Books

വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വപ്നം കാണാനും പഠിക്കാനും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കലാമിന്റെ കഥകളടങ്ങിയ അപൂർവ്വഗ്രന്ഥം.

4 in stock

Author: ഉല്ലല ബാബു

വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വപ്നം കാണാനും പഠിക്കാനും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കലാമിന്റെ കഥകളടങ്ങിയ അപൂർവ്വഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അബ്ദുൽ കലാം കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!