അബ്ദുൽ കലാം വചനങ്ങൾ

100 80
Green Books

ഡോ.അബ്ദുൾകലാം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് ഒരു മാതൃകയും ഗുണപാഠവുമാണ്. കലാം വചനങ്ങൾ, അറിവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രചോദനാത്മകമായ നുറുങ്ങു വെളിച്ചങ്ങൾ.

20 in stock

Author: എ പി ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം

ഡോ.അബ്ദുൾകലാം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് ഒരു മാതൃകയും ഗുണപാഠവുമാണ്. കലാം വചനങ്ങൾ, അറിവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രചോദനാത്മകമായ നുറുങ്ങു വെളിച്ചങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

എ പി ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം

പ്രസാധകർ

ഗ്രീൻ ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അബ്ദുൽ കലാം വചനങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!