അഭയശില

50 38
Insight Publica

ആചാര ബന്ധിതവും അനുഷ്ഠാനാത്മകവുമായ ആത്മീയജീവിതത്തിന്റെ ആന്തരലോകങ്ങളെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍. ഗുരുശിഷ്യബന്ധത്തിന്റെ സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ ഇഴപിരിക്കപ്പെടുന്ന ജൈവീകാഖ്യാനം.

Out stock

Out of stock

Author: പി. രഘുനാഥ്

ആചാര ബന്ധിതവും അനുഷ്ഠാനാത്മകവുമായ ആത്മീയജീവിതത്തിന്റെ ആന്തരലോകങ്ങളെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍. ഗുരുശിഷ്യബന്ധത്തിന്റെ സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ ഇഴപിരിക്കപ്പെടുന്ന ജൈവീകാഖ്യാനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അഭയശില”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!