ആദാമിൻ്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ

140 112
Fabian Books

മിസിസിപ്പിയുടെ ആഴക്കയങ്ങൾപോലെ മായികവും വിചിത്രവുമായ കഥാപ്രപഞ്ചം.

Author: മാര്‍ക് ട്വയിന്‍

കുരങ്ങനിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷ പൊലിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെന്ന സൃഷ്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച് ട്വൈയിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.മനുഷ്യ ജീവിവർഗ്ഗത്തിൻ്റെ ജീവത്തുടിപ്പുകളെയാകെ ആവാഹിച്ചെടുത്ത വാങ്മയങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആദാമിൻ്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Fabian Books
  • Vendor: Fabian Books
  • Address:
  • No ratings found yet!