അടയാളങ്ങൾ

299 239

രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ വയലാർ അവാർഡും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കദമി അവാർഡും നേടിയ നോവൽ.

Out stock

Out of stock

Author: എ.കെ. അബ്ദുള്‍ ഹക്കീം

രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ വയലാർ അവാർഡും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കദമി അവാർഡും നേടിയ നോവൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അടയാളങ്ങൾ”

Vendor Information