അദ്ധ്യാപകർ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

175 140

കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ജീവനക്കാരുടെ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും

Out stock

Out of stock

Author: പോൾ സി വർഗീസ്‌

KER, KSR എന്നിവയിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സ്‌കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം. എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍, കോളേജ് ജീവനക്കാരെ ആകര്‍ഷിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ്. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അദ്ധ്യാപകർ അറിയേണ്ടതെല്ലാം”

Vendor Information