അദ്ധ്യാത്മരാമായണം സുന്ദരകാണ്ഡം

60 48
Poorna Eram

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് കേരളത്തിലെ വീടുകളില്‍ ഭക്തിയുടെ നിറസാന്നിദ്ധ്യം നല്കുന്ന അദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥമാണ്. ഈ ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥത്തിലെ സുന്ദരകാണ്ഡം എഴുത്തച്ഛന്റെ രചനാവിലാസം വിളങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗമാണ്.

5 in stock

Author: തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ
തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് കേരളത്തിലെ വീടുകളില്‍ ഭക്തിയുടെ നിറസാന്നിദ്ധ്യം നല്കുന്ന അദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥമാണ്. ഈ ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥത്തിലെ സുന്ദരകാണ്ഡം എഴുത്തച്ഛന്റെ രചനാവിലാസം വിളങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗമാണ്.
Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അദ്ധ്യാത്മരാമായണം സുന്ദരകാണ്ഡം”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!