അദ്ധ്യാത്മരാമായണസംഗ്രഹം

125 100

മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഇരുളിടങ്ങളിൽ ധർമ്മരശ്മി നിറയ്ക്കുന്ന വിശ്വമഹാഗ്രന്ഥമാണ് രാമായണം. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും, മനുഷ്യനും ഈശ്വരനും, മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ സംസ്കരിച്ച് ചിത്തശുദ്ധിയും ആത്മപ്രസാദവും വളർത്താൻ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് തെറ്റെന്താണുള്ളത്.

Out stock

Out of stock

Author: എം എൻ പരമേശ്വരൻ ഇളയത്

മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഇരുളിടങ്ങളിൽ ധർമ്മരശ്മി നിറയ്ക്കുന്ന വിശ്വമഹാഗ്രന്ഥമാണ് രാമായണം. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും, മനുഷ്യനും ഈശ്വരനും, മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ സംസ്കരിച്ച് ചിത്തശുദ്ധിയും ആത്മപ്രസാദവും വളർത്താൻ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് തെറ്റെന്താണുള്ളത്.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

എം എൻ പരമേശ്വരൻ ഇളയത്

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അദ്ധ്യാത്മരാമായണസംഗ്രഹം”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews